O projekcie

Projekt „ZOSTAŃ NOBLISTĄ” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Beneficjentem Projektu jest Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

Projekt trwa od 01.04.2014 r. do 31.07.2015 r.

Projekt zakłada opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu nauczania dla edukacji wczesnoszkolnej, w który ma na celu dostosowanie poziomu edukacji uwzgledniający nowoczesne cechy rozwojowe uczniów.

Program nauczania zostanie stworzony wraz z obudową dydaktyczną, np. scenariuszami zajęć, poradnikiem metodycznym,  zeszytem pracy domowej, sprawdzianami do programu, materiałami edukacyjnymi na CD/DVD, filmy edukacyjne.

Projekt skierowany jest do szkół podstawowych (publicznych i niepublicznych), które prowadzą kształcenie w klasach I-III z woj. lubelskiego. Odbiorcami pośrednimi są uczniowie klas I Szkół Podstawowych i nauczyciele wdrażający innowacyjny program nauczania do Szkół Podstawowych.